Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií včetně souvisejících analýz a koncepcí vztahující se k rozvoji regionu dojde k postupnému naplňování cílů tohoto projektu. Prostřednictvím zřízení 4 pracovních míst servisních pracovníků (pro každé území okresu Zlínského kraje 1 pracovník) byla poskytována obcím nad 500 obyvatel konzultační, metodická a realizační pomoc při zpracování projektových záměrů i při jejich vlastní realizaci.

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" realizoval Zlínský kraj z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen "ROP NUTS II SM"), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.
 
Projekt umožnil realizovat takové aktivity, které vedly ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebné pro úspěšnou realizaci jak dílčích projektů, tak celého programu ROP NUTS II SM. Důraz byl kladen na podporu absorpční kapacity, tj. na schopnost subjektů v regionu předložit a realizovat projekty v rámci daného operačního programu. Nedílnou součástí aktivit vedoucích k vyváženému rozvoji regionu byla nejen samotná podpora přípravy a realizace projektů, ale i podpora strategického plánování. Realizace projektu vychází z potřeby zvýšení absorpční kapacity v rámci efektivního čerpání prostředků z ROP NUTS II SM.

Projekt navazoval na některé aktivity již zrealizovaného projektu na podporu zvýšení absorpční a administrativní kapacity a reaguje tak na nově vzniklé potřeby a skutečnosti. Díky realizaci předchozího projektu „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje" došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 I. etapa" bylo snahou tyto znalosti dále prohlubovat, zvyšovat absorpční kapacitu ZK ve vztahu k úspěšnému čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II SM.

Druhou linii projektu tvořily aktivity zaměřené na podporu strategického plánování (např. tvorba strategických dokumentů), které společně s aktivitami na podporu absorpční kapacity přispěly k celkovému hospodářskému růstu regionu. Neuskutečnění těchto aktivit by ohrozilo čerpání a nevyužití finančních prostředků z ROP NUTS II SM, čímž by mohlo dojít ke zpomalení rozvoje regionu nebo dokonce by tato skutečnost mohla mít negativní vliv na budoucí rozvoj kraje.

Projekt byl realizován v souladu s principem partnerství, který se projeví ve vztahu mezi Zlínským krajem (předkladatelem projektu) a servisními pracovníky, popřípadě mezi Zlínským a Olomouckým krajem při koordinaci aktivit v rámci pracovních skupin.
 


V současné době je projekt již ukončen, dne 15. října 2010 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa".

Projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje" částečně navazoval (v souvislosti s aktivitami ROP NUTS II SM) na již uskutečněný projekt SROP 3.3. "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji".

 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Aktivita 1 – vzdělávací aktivity se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management (pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů včetně zahraničního studijního pobytu)
Aktivita 2 – publikační aktivity

Aktivita 3 – propagační aktivity

Aktivita 4 – aktivity koncepčního charakteru
- vydávání brožur, publikací a dokumentů ve vazbě na strategické plánování a projektový management

Aktivita 5 – aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů
- realizace prostřednictvím tzv. servisních pracovníků, kteří budou poskytovat konzultační a metodickou pomoc obcím nad 500 obyvatel s přípravou a následnou realizací projektů předkládaných v rámci ROP SM zaměřené na podporu strategického plánování, tzn. na podporu zpracování analýz, koncepcí a strategií k rozvoji území kraje ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích,..) 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.