Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

Analytická část dokumentu jasně vymezila potenciál území a dostihového areálu v oblasti cestovního ruchu a navazující návrhová část definuje vizi rozvoje využití potenciálu dostihového areálu, včetně možností financování revitalizace areálu a harmonogramu postupu.
 1. ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE: je východiskem celé Strategie a nosným podkladem, na kterém je postavena návrhová část.
  • Analýza území z hlediska cestovního ruchu
  • Analýza stavu stávajícího areálu
  • Definování vize a globálních cílů
   • Vize: "Slušovice - významná jezdecká a sportovně-relaxační základna Zlínského kraje"
   • Globální cíl: „Cílené úsilí o rozvoj dostihového areálu a jeho okolí a vytváření podmínek pro maximální využití, obnovu a rozvoj vytvořeného zázemí v rámci sportovně-relaxačních aktivit."
  • SWOT analýza, definování kritických oblastí
 2. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE: zpracování návrhu možných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v oblasti Slušovicka díky rozvoji stávajícího dostihového areálu. Základním krokem v této části je definování strategických cílů a jednotlivých aktivit spolu s plánem jejich realizace.
  • Stanovení strategických cílů a směrů
   • Strategický cíl 1: Zatraktivnění stávajícího jezdeckého areálu pro komerční využití chovatelskou základnou
    V rámci realizace tohoto cíle bude usilováno o rozvoj stávajícího jezdeckého areálu tak, aby zde vznikl potenciál pro lepší dostupnost a zabezpečení kompletního zázemí v prostorách závodiště pro chovatele a trenéry nejen ze Zlínského kraje, ale i celé Moravy, potažmo Slovenské republiky. Slušovice zde budou těžit především ze své tradice a historické značky dostihového města, dále pak ze své polohy a dominantního postavení v rámci moravských závodišť. Tento potenciál tak budou dále rozvíjet mimo jiné také neustálým zlepšováním podmínek zázemí dostihového závodiště. Realizace daného strategického cíle tak vznikne špičkový závodní dostihový areál, který bude moci konkurovat stávajícím, již zavedeným závodištím umístěným v Čechách. Vzhledem ke svému dominantnímu postavení v rámci Moravy i přilehlé části Slovenska se tak Slušovice stanou přirozenou spádovou oblastí pro chovatele z blízkého i vzdálenějšího okolí.
    • Strategický směr 1: Vyřešení otázky vlastnických práv k pozemkům pod dráhou
    • Strategický směr 2: Naplnění požadavků pro udělení Zápisu o uznání a kategorizaci dráhy typu „A"
    • Strategický směr 3: Rekonstrukce/vybudování zázemí pro návštěvníky
   • Strategický cíl 2: Vytvoření podmínek pro všestranné využití stávajícího areálu v rámci jezdeckého sportu
    Obsahovou náplň tohoto cíle tvoří rozšíření aktivit realizovaných v prostorách závodiště a jeho přilehlém okolí také ostatními směry a druhy jezdeckého sportu. Cílem je vytvoření pestré a tematicky zaměřené nabídky koňského sportu provozované v prostorách závodiště nebo jeho okolí, která bude využívat společné zázemí a svojí skladbou akcí přispěje k rovnoměrnému celoročnímu využití areálu. Tím pádem dojde ke zlepšení podmínek nejen pro chovatele dostihových koní, ale také pro chovatele a trenéry koní v rámci ostatních jezdeckých sportů jako je parkur, drezůra, voltiž nebo reining.
    • Strategický směr 1: Vybudování multifunkčního venkovního kolbiště
    • Strategický směr 2: Vybudování kryté haly
   • Strategický cíl 3: Zkvalitnění a doplnění infrastruktury určené pro sportovně – relaxační aktivity
    S ohledem na zahraniční zkušenosti je zapotřebí rozvíjet také další, doplňkovou infrastrukturu, která bude mít dopad na rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti s využitím potenciálu multifunkčního charakteru vybavení dostihového areálu. Realizací daného cíle lze předpokládat vytvoření zázemí pro další sportovně-relaxační aktivity, odlišné od jezdeckého sportu. To v konečném důsledku opět přispěje k větší využitelnosti prostoru areálu v průběhu roku. Dalším efektem je pak vznik potenciálu pro pořádání větších akcí, typově podobných Barum Rally či Dětskému filmovému festivalu. Slušovice a zároveň celý mikroregion zde budou těžit ze své pozice v blízkosti krajského města, pro které budou svým nově vzniklým zázemím představovat posílení jeho kapacit a profilaci jako zóny pro aktivní relaxaci a odpočinek. Lze zde uvažovat o protipólu Luhačovic orientovaných na odpočinkovou a lázeňskou turistiku. Opět je zde zdůrazněn princip centra zábavy pro celou rodinu jak z blízkého, tak i vzdálenějšího okolí.
    • Strategický směr 1: Doplnění prostoru závodiště o prvky umožňující sportovní a volnočasové aktivity
    • Strategický směr 2: Vytváření podmínek pro rozšiřování kapacit sportovních a volnočasových aktivit
   • Strategický cíl 4: Využití potenciálu areálu jako centra jezdeckých a sportovně – relaxačních aktivit
    Tento cíl se zaměřuje na řešení otázky aktivního využití vytvořeného potenciálu a jeho zapojení do nabídky cestovního ruchu Zlínského kraje, respektive celé České republiky. V rámci naplňování daného strategického cíle se bude jednat o cílené aktivity zaměřené na vytváření širokého povědomí o možnostech areálu závodiště. Dále zde bude vytvořeno zázemí pro plánování aktivit, vytváření jejich konkrétní obsahové podoby a důsledného marketingu celého areálu, potažmo i města a mikroregionu, za účelem maximálního využití vybudovaných kapacit. Díky tomu bude možné vytvářet programově pestré nabídky využívající možnosti areálu a jeho okolí, které přilákají další návštěvníky jak samotného města Slušovice, tak i celého mikroregionu.
    • Strategický směr 1: Vytvoření účinných nástrojů propagace
    • Strategický směr 2: Vytváření zázemí pro aktivní tvorbu programové náplně
  • Návrh rozvojových aktivit (varianty řešení a předpokládaný harmonogram realizace, zdroje financování a finanční plán, monitorovací indikátory, návrh řídící a výkonné struktury).

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.