Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

« Zpět

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

V návaznosti na usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10. srpna 2009 byl zahájen proces posouzení vlivů koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" na životní prostředí – SEA s cílem získat objektivní komplexní informace o možném vlivu zamýšlených aktivit na životní prostředí.
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment) je zaměřeno na posuzování plánů, programů, politik, strategií a koncepcí, tedy materiálů s výhledem na určité období.


Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji (dále jen "Strategie") je klíčovým materiálem řešící problematiku brownfields ve Zlínském kraji, zaměřeným na regeneraci nevyužívaných objektů, průmyslových areálů i nefungujících zemědělských družstev, které je možno využít efektivněji například pro přesunutí výrobních kapacit tuzemských i zahraničních investorů, zamezení dalšímu záboru zemědělské půdy a zlepšení prostředí v revitalizovaných oblastech.

 
POSOUZENÍ STRATEGIE :

Dle stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny Strategie nepodléhá posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 
V návaznosti na závěry Ministerstva životního prostředí ze dne 24. listopadu 2009 v rámci zjišťovacího řízení je Strategie koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení §10a odst.1 písm.a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení §10e) zákona č.100/2001 Sb
 
 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ STRATEGIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ :

V souladu se závěry zjišťovacího řízení byla dne 22. ledna 2010 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování Vyhodnocení vlivů koncepce „Strategie využití brownfields ve ZK" na životní prostředí – SEA dle přílohy č.9 zákona č. 100/2001 Sb., vč. zapracování podmínek vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen "Vyhodnocení"). Zpracovatelem Vyhodnocení byl RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon z Ostravy.
Zpracování Vyhodnocení bylo hrazeno z rozpočtu první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM.
Závěry Vyhodnocení:
    • Ke Strategii nebyla v době zpracování posouzení vlivů Strategie na životní prostředí v období únor až květen 2010 doručena žádná připomínka ani podnět, které by byly směřovány k oblasti životního prostředí a veřejnému zdraví a riziku jeho ovlivnění v důsledku realizace Strategie

Strategie je z hlediska jejích pravděpodobných očekávaných vlivů na životní prostředí AKCEPTOVATELNÁ v navržené podobě

Významné negativní vlivy na chráněné části přírody se nepředpokládají z důvodu toho, že strategický záměr zpracované Strategie je svou povahou zaměřen na nastartování procesu regenerace brownfields, z hlediska životního prostředí se jedná o jednoznačně pozitivní vliv.

Charakter brownfields i podmínek na jednotlivých lokalitách představuje velmi diverzifikované portfolio, které není možno detailně hodnotit na úrovni celokrajné koncepce. Jednotlivé projektové záměry budou posuzovány individuálně a samostatně procesem EIA (jako projektová EIA)VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE vč. VYHODNOCENÍ :

Dne 11. srpna 2010 v 10:00 hodin se uskutečnilo v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v 16.etáži v sídle kraje veřejné projednání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, včetně vyhodnocení vlivů Strateie na životní prostředí (SEA). Veřejného projednání se účastnilo celkem 19 osob z řad široké veřejnosti, zástupců státní a veřejné správy, akademické obce, podnikatelských subjektů a nevládních organizací.

 

Statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš jako zástupce předkladatele koncepce zahájil veřejné projednání přivítáním všech přítomných a představil důvody zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, filosofii přístupu a dosavadní průběh jejího zpracování, vč. záměrů a cílů Zlínského kraje v oblasti revitalizace brownfields. V rámci veřejného projednávání byl představen zupracovatelem koncepce vlastní dokument Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, který byl doplněn Vyhodnocením jeho vlivů na životní prostředí. V závěru se uskutečnila diskuse, v níž všichni zájemci mohli předložit své připomínky a dotazy. Ty byo možné písemně podat také do 5 dnů od veřejného projednání příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí ČR.

Přehled všech došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i jejímu vyhodnocení, včetně jejich vypořádání naleznete v níže přiloženém dokumentu.

.BF-SEA_Veřejné projednání_1 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_2 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_3 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_4 (Zlín


STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K NÁVRHU KONCEPCE "STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI" DLE ZÁKONA č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostžedí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

Koncepce byla podrobena posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko vydal příslušný úřad na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného posouzení a výsledků veřejného projednání.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle §21 písmena d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydalo SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu koncepce "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji". Do stanoviska lze nahlédnout v informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP098K. Současně bylo stanovisko uveřejněno na úřední desce Zlínského kraje i na webových stránkách Zlínského kraje
 

SCHVÁLENÍ FINÁLNÍHO NÁVRHU KONCEPCE V ORGÁNECH ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Po vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR v rámci procesu posouzení z pohledu vlivů na životní prostředí schválilo dne 15. prosince 2010 Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání klíčový strategický materiál pro řešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru - „Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji".


 


Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.