Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Aktivita 1 – vzdělávací aktivity se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management (pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů včetně zahraničního studijního pobytu)
Aktivita 2 – publikační aktivity

Aktivita 3 – propagační aktivity

Aktivita 4 – aktivity koncepčního charakteru
- vydávání brožur, publikací a dokumentů ve vazbě na strategické plánování a projektový management

Aktivita 5 – aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů
- realizace prostřednictvím tzv. servisních pracovníků, kteří budou poskytovat konzultační a metodickou pomoc obcím nad 500 obyvatel s přípravou a následnou realizací projektů předkládaných v rámci ROP SM zaměřené na podporu strategického plánování, tzn. na podporu zpracování analýz, koncepcí a strategií k rozvoji území kraje ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích,..) 
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...