Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Celkovým výstupem projektu je zvýšení efektivity pomoci při čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II SM a podpora strategického plánování rozvoje regionu.
 
Závazné monitorovací indikátory výstupu projektu:
Indikátory výstupu
Hodnota dle Smlouvy

Skutečnost

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů
3 ks
7 ks
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
15 ks
15 ks
Počet vypracovaných analýz a studií (strategických dokumentů)
5 ks
5 ks
Počet vydaných brožur, publikací a studijních textů
3 ks
3 ks
Počet uskutečněných zahraničních cest
1 ks
2 ks

 

Indikátory výsledků
Hodnota dle Smlouvy
Skutečnost
Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů
200 osob
208 osob
Realizovaná spolupráce s médii a veřejností
4 ks
25 ks
Počet účastníků školení a seminářů
250 osob
412 osob
Počet osob účastnících se zahraniční cesty
20 osob
24 osob

 

Všechny závazné monitorovací indikátory projektu byly naplněny.

 

                                                                    Loga ROP SM   Logo Zlínského kraje

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013: I.etapa"

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa"

Hlavním cílem projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa“ bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, a které napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje. Prostřednictvím realizace různých forem školení, kurzů a seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur a publikací, zpracování strategií...