Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v období červenec 2010 až červen 2012 (24 měsíců).

Projekt navazoval na již zrealizovaný projekt v rámci SROP 3.3. "Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje", který "nastartoval" celý proces zvyšování absorpční kapacity regionu Zlínském kraji a především na navazoval na projekt ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa", který je již ukončen. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu bylo snahou tyto znalosti dále prohlubovat a zvyšovat tak úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo navázat na aktivity předešlého projektu, podpořit a zefektivnit pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji Zlínského kraje.

Dne 17. května 2010 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
 • Projekt byl zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které by napomohly maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, podporou poradenství a konzultace v dané oblasti mimo jiné prostřednictvím terénních (servisních) pracovníků, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a v neposlední řadě propagací ROP NUTS II SM. Všechny aktivity vedly ke zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Prioritou bylo také zvyšování absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji.
 • Důraz byl kladen na zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci a na zvýšení absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Úspěšná realizace navržených aktivit v konečném důsledku se podílela na naplňování globálního cíle ROP NUTS II SM, kterým je zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.
V současné době je projekt ukončen, dne 3. prosince 2012 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
 

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

« Zpět

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

Globální (všeobecný) cíl projektu:
 • posílení regionu z hlediska zvyšování absorpční kapacity všech cílových skupin a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Specifické cíle projektu:

 • zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektů a zaměstnanců Zlínského kraje formou vzdělávání především ve vazbě na ROP NUTS II SM
 • pomoc předkladatelům projektů při jejich přípravě v podobě účinné asistence (poradenský servis)
 • pomoc příjemcům podpory s realizací projektu
 • naplňování aktivit Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji (databáze lokalit, propagační aktivity)
 • metodická pomoc při zpracování konceptů v rámci vymezených podoblastí podpory ROP NUTS II SM (2.2.9, 2.2.10)
 • zpracování analýz, koncepcí, strategických dokumentů, podpora nových finančních nástrojů
 • mediální podpora programu
 • podpora absorpční kapacity regionu (především v podoblastech podpory, které nebyly doposud vyhlášeny nebo u podoblastí podpory, u kterých se nenaplňují povinné monitorovací indikátory např. 1.1, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.4)
 • zajištění realizace pilotních aktivit v rámci regionálního inovačního systému (např. nabídky kvalitních podpůrných služeb firmám Zlínského kraje při aktivitách souvisejících s řešením inovací, motivace k rozvíjení spolupráce firem s vědeckovýzkumnou sférou, posílení koordinace aktivit regionálních hráčů, zvýšení efektivity komunikace a spolupráce podnikatelského, akademického a veřejného sektoru ve Zlínském kraji atd.)
  Naplnění všech aktivit a povinných monitorovacích indikátorů bude docíleno účinnou formou vzdělávání, propagací a publicitou, podporou inovačních firem v regionu a metodickou a konzultační pomocí směrem k příjemcům podpory z ROP NUTS II SM.

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.