Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v období červenec 2010 až červen 2012 (24 měsíců).

Projekt navazoval na již zrealizovaný projekt v rámci SROP 3.3. "Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje", který "nastartoval" celý proces zvyšování absorpční kapacity regionu Zlínském kraji a především na navazoval na projekt ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa", který je již ukončen. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu bylo snahou tyto znalosti dále prohlubovat a zvyšovat tak úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo navázat na aktivity předešlého projektu, podpořit a zefektivnit pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji Zlínského kraje.

Dne 17. května 2010 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
  • Projekt byl zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které by napomohly maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, podporou poradenství a konzultace v dané oblasti mimo jiné prostřednictvím terénních (servisních) pracovníků, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a v neposlední řadě propagací ROP NUTS II SM. Všechny aktivity vedly ke zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Prioritou bylo také zvyšování absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji.
  • Důraz byl kladen na zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci a na zvýšení absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Úspěšná realizace navržených aktivit v konečném důsledku se podílela na naplňování globálního cíle ROP NUTS II SM, kterým je zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.
V současné době je projekt ukončen, dne 3. prosince 2012 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
 

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

« Zpět

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" byl financovaný s podporou Evropské unie ze Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

U tohoto projektu to znamená, že 85% celkových způsobilých výdajů projektu bylo hrazeno příspěvkem EU, zbývající část 15% pak z krajského rozpočtu.

Financování projektu

Plán dle Smlouvy

Skutečnost

Celkové způsobilé náklady projektu:

15 555 000 Kč

10 503 789,24 Kč

Podíl dotace (85 % EU):

13 221 750 Kč

8 928 220,83 Kč

Podíl nákladů hrazených z rozpočtu Zlínského kraje (15%):

2 333 250 Kč

1 575 568,41 Kč

 
 
Plánované výdaje projektu v kontextu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace činily 15 555 000 Kč (tj. celkové způsobilé neinvestiční výdaje), z čehož podíl dotace Evropské unie činil 13 221 750 Kč (85%) a vlastní zdroje žadatele činily 2 333 250 Kč (15%).
Realizací aktivit v rámci projektu se vyčerpalo pouze 10 503 789,24 Kč (tj. 67,5% celkových uznatelných výdajů projektu), přičemž výše dotace činila 8 928 220,83 Kč.

 

 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.