Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Globální (všeobecný) cíl projektu:
 • posílení regionu z hlediska zvyšování absorpční kapacity všech cílových skupin a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Specifické cíle projektu:

 • zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektů a zaměstnanců Zlínského kraje formou vzdělávání především ve vazbě na ROP NUTS II SM
 • pomoc předkladatelům projektů při jejich přípravě v podobě účinné asistence (poradenský servis)
 • pomoc příjemcům podpory s realizací projektu
 • naplňování aktivit Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji (databáze lokalit, propagační aktivity)
 • metodická pomoc při zpracování konceptů v rámci vymezených podoblastí podpory ROP NUTS II SM (2.2.9, 2.2.10)
 • zpracování analýz, koncepcí, strategických dokumentů, podpora nových finančních nástrojů
 • mediální podpora programu
 • podpora absorpční kapacity regionu (především v podoblastech podpory, které nebyly doposud vyhlášeny nebo u podoblastí podpory, u kterých se nenaplňují povinné monitorovací indikátory např. 1.1, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.4)
 • zajištění realizace pilotních aktivit v rámci regionálního inovačního systému (např. nabídky kvalitních podpůrných služeb firmám Zlínského kraje při aktivitách souvisejících s řešením inovací, motivace k rozvíjení spolupráce firem s vědeckovýzkumnou sférou, posílení koordinace aktivit regionálních hráčů, zvýšení efektivity komunikace a spolupráce podnikatelského, akademického a veřejného sektoru ve Zlínském kraji atd.)
  Naplnění všech aktivit a povinných monitorovacích indikátorů bude docíleno účinnou formou vzdělávání, propagací a publicitou, podporou inovačních firem v regionu a metodickou a konzultační pomocí směrem k příjemcům podpory z ROP NUTS II SM.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...