Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dne 14. dubna 2011 se Zlínský kraj zavázal k realizaci následujících aktivit:
 

Aktivita č. 1 Vzdělávací aktivity - pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů se zaměřením na projektové a finanční řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu, nové finanční nástroje, vč. předávání dobrých praktik v regionu a příprava workshopů v rámci RIS, konference o pilotních aktivitách RIS.

Aktivita č. 2 Publikační aktivity - vydávání studijních textů v rámci vzdělávacích aktivit, brožur, publikací a dokumentů ve vazbě na projektový management, (např. brožury příkladů dobré praxe v oblasti inovací a publikace k prioritám Programu rozvoje kraje).

Aktivita č. 3 Propagační aktivity - kampaně ve sdělovacích prostředcích, vydávání plakátů, letáků, tiskových zpráv, inzerce, propagace Zlínského kraje na domácích i zahraničních veletrzích investičních příležitostí, propagační aktivity ve vztahu k brownfieldům ve Zlínském kraji, publicita a propagace aktivit v rámci RIS.

Aktivita č. 4 Aktivity koncepčního charakteru, pilotní aktivity v rámci Regionální inovační strategie - aktivity zaměřené na podporu strategického plánování, regionáních inovačních systémů vč. realizace aktivit v souladu se zpracovanou Strategií využití brownfields ve Zlínském kraji (např. metodiky zpracování konceptů v rámci ROP NUTS II SM, podpora absorpční kapacity regionu).

Aktivita č. 5 Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů (servisní pracovníci) - metodická a informační pomoc při přípravě a následné realizaci projektů financovaných z ROP NUTS II SM, metodická pomoc v jednotlivých podoblastech podpory v rámci ROP NUTS II SM (např. podoblast podpory 2.2.9, 2.2.10, oblast podpory 2.4).

Aktivita č. 6 Regionální inovační systémy - workshopy v rámci RIS, informační dny pro firmy zabývající se inovacemi, konfer. o pilotních aktivitách RIS,
podpora regionálních inovačních systémů - naplňování pilotních aktivit v rámci RIS.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...