Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" byl financovaný s podporou Evropské unie ze Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

U tohoto projektu to znamená, že 85% celkových způsobilých výdajů projektu bylo hrazeno příspěvkem EU, zbývající část 15% pak z krajského rozpočtu.

Financování projektu

Plán dle Smlouvy

Skutečnost

Celkové způsobilé náklady projektu:

15 555 000 Kč

10 503 789,24 Kč

Podíl dotace (85 % EU):

13 221 750 Kč

8 928 220,83 Kč

Podíl nákladů hrazených z rozpočtu Zlínského kraje (15%):

2 333 250 Kč

1 575 568,41 Kč

 
 
Plánované výdaje projektu v kontextu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace činily 15 555 000 Kč (tj. celkové způsobilé neinvestiční výdaje), z čehož podíl dotace Evropské unie činil 13 221 750 Kč (85%) a vlastní zdroje žadatele činily 2 333 250 Kč (15%).
Realizací aktivit v rámci projektu se vyčerpalo pouze 10 503 789,24 Kč (tj. 67,5% celkových uznatelných výdajů projektu), přičemž výše dotace činila 8 928 220,83 Kč.

 

 
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...