Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Pokračování E-learningového kurzu: "Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava" (listopad 2009 - duben 2010)

V návaznosti na nový model administrace projektů v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM) uspořádal Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje od 2. listopadu 2009 do 30.dubna 2010 aktualizovanou verzi vzdělávacího e-learningového kurzu na téma „Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava". Kurz byl určen pro potenciální žadatele a příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM – především obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, podnikatele se sídlem ve Zlínském kraji a neziskový sektor. Kurz byl pro zájemce BEZPLATNÝ, neboť jeho financování bylo zajištěno z první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013".

Důvodem pro prodloužení kurzu byly především zásadní změny v administraci projektových žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou vyvrcholením procesu administrace. Na základě pozitivního ohlasu ze strany absolventů, kteří úspěšně dokončili předchozí e-learningový kurz, který probíhal od prosince 2008 do srpna 2009, připravil Zlínský kraj aktualizovaný e-learningový kurz s cílem maximálně usnadnit žadatelům a příjemcům z ROP NUTS II Střední Morava cestu k dotaci.


V současné době je kurz ukončen, z 84 přihlášených zájemců kurz úspěšně dokončilo a obdrželo certifikát 50 absolventů, z nichž největší zájem o kurz měli především zástupci měst a obcí Zlínského kraje a neziskového sektoru.
Shrneme-li oba běhy e-learningového kurzu, celkem bylo proškoleno touto formou e-learningového vzdělávání 208 potenciálních žadatelů a příjemců prostředků z ROP NUTS II Střední Morava.


Po absolvování tohoto kurzu jsou účastníci schopni:
 • Identifikovat dokumenty klíčové pro úspěšné řízení Vašeho projektu,
 • Znát hlavní kroky přípravy projektové žádosti
 • Definovat požadavky kladené na příjemce dotace Smlouvou o poskytnutí dotace,
 • Aplikovat doporučené postupy k řízení projektového týmu,
 • Zpracovat monitorovací hlášení / zprávy,
 • Znát principy řízení finančních toků projektu a zpracování žádosti o platbu,
 • Správně aplikovat pravidla pro publicitu projektu,
 • Provádět změny v projektu,
 • Procesně správně provést výběrové řízení na dodavatele zboží, služeb či stavebních prací Vašeho projektu,
 • Orientovat se v postupech spojených se zahájením kontroly, jejím průběhem a ukončením, vč. nápravných opatření,
 • Znát požadavky na účtování a archivaci dokladů,
 • Procesně správně ukončit svůj projekt dle pravidel ROP NUTS II Střední Morava,
 •  Dostát věcným a administrativním podmínkám udržitelnosti projektu.
 
Název akce:          
E-learningový vzdělávací kurz Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava
Přístupnost kurzu:
od 2. listopadu 2009 do 30. dubna 2010

zájemci se mohli přihlašovat na odkazu: http://zlin.elearningove-kurzy.cz do 30. března 2010
Zaměření akce:
Cílovou skupinou, na kterou byl kurz zaměřen, byli potenciální žadatelé a příjemci finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
 - obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel,
 - neziskový sektor, a
 - podnikatelé se sídlem ve Zlínském kraji, kteří jsou potenciálními žadateli či příjemci podpory z ROP NUTS II SM.
Typ akce:
e-learningový vzdělávací kurz (pro všechny zájemce je kurz bezplatný)
Rozsah kurzu:
2 dny (16 hodin)
Dodavatel kurzu:
Eurion, s.r.o.
Kapacita kurzu:
100 nových licencí
- stávající úspěšní absolventi předchozího kurzu, kteří obdrželi certifikát, se již nemuseli registrovat z důvodu toho, že aktualizovanou verzi kurzu měli přiřazenu ve vzdělávacím prostředí a jejich přístupové údaje platily i nadále.
- úspěšní absolventi kurzu z řad nově přihlášených zájemců obdrželi certifikát v elektronické podobě v pdf. formátu
Obsah:
1.    Úvod
Vysvětlení specifik řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, přehled dokumentů stanovujícími pravidla realizace projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Střední Morava. Srovnání starého modelu administrace a schvalování projektů oproti novému modelu, který vzešel z optimalizace ROP NUTS II SM.

2.  Od výzvy k podpisu smlouvy
Náležitosti výzvy včetně její dokumentace, třífázový systém schvalování projektové žádosti: příprava projektové žádosti, dopracování projektu, kroky před podpisem Smlouvy

3. Zahájení realizace projektu
Seznámeni se základními povinnostmi příjemce dotace z ROP NUTS II Střední Morava uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

4. Publicita projektu
Formy publicity, povinné aspekty publicity projektu, povinnosti příjemce a způsobilost výdajů na publicitu.

5. Řízení projektového týmu
Plánování, organizování, rozhodování, kontrola a komunikace uvnitř projektového týmu, vztahy s partnery a dodavateli projektu.

6. Monitoring a finanční řízení projektu
Zpracování monitorovacího hlášení bez žádosti o platbu i se žádostí o platbu, řízení finančních toků a zpracování žádosti o platbu.

7. Řízení změn v projektu
Řízení změn v projektu před podpisem Smlouvy, podstatné a nepodstatné změny projektu, vícepráce v projektu.

8. Výběrová řízení v podmínkách ROP NUTS II SM
Podmínky realizace výběrových řízení a veřejných zakázek dle požadavků ROP NUTS II Střední Morava.

9. Kontroly projektu
Vymezení povinností příjemce dotace z ROP Střední Morava při předběžné, průběžné a následné kontrole projektu v rozlišení mezi průběhem administrativní kontroly a kontroly na místě. Představení povinností při účtování a archivaci dokumentů k projektu.

10. Ukončení projektu
Zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu, seznámení s podmínkami ukončení projektu.

11. Udržitelnost projektu
Zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, seznámení s požadavky na udržení výstupů a výsledků projektu po skončení spolufinancování z ROP NUTS II Střední Morava.
Možnosti přihlášení - odkaz:

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.