Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpět na celou stránku
« Zpět

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic"

 1.  ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE: je východiskem Strategie a nosným podkladem, na kterém je postavena návrhová část
  • vymezení řešeného území analýza území z hlediska celkového potenciálu zejména ve vazbě na cestovní ruch vč. analýzy vazeb na související sektory ovlivňující dané území (např. zemědělství, agroturistika, obnova venkova vzdělávání a osvěta)
  • vazba na krajské a mikroregionální rozvojové dokumenty
  • analýza nabídky se zaměřením na zmapování struktury podnikatelských aktivit (např. v oblasti provozování rekreačních objektů a areálů, zemědělství, vzdělávání a osvěty) vč. analýzy současného stavu související infrastruktury a vybavenosti území
  • analýza poptávky vč. definování cílových skupin v rámci jednotlivých sektorů (cestovní ruch, agroturistika a obnova venkova, vzdělávání a osvěta)
  • shrnutí zásadních závěrů vyplývajících z provedené analýzy, specifikace problémů území vč. SWOT analýzy
    
 2. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE:
  • definice cílů a potenciálu území ve vazbě na výstupy analytické části Strategie
  • formulace strategické vize rozvoje území:
   „Harmonický rozvoj území Kopanic v souladu s tradicemi"
  • návrh priorit, opatření a aktivit vedoucích k naplnění cílů s důrazem na zajištění synergických efektů
  • akční plán pro krátkodobý a střednědobý horizont obsahující vydefinovaný seznam možných projektových záměrů a aktivit,
  • časový harmonogram a finanční plán ve vazbě na identifikaci možných zdrojů financování realizace jednotlivých projektových záměrů
  • závěry a doporučení
 
 
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.