Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".

Tento projekt navazuje svými aktivitami na již úspěšně zrealizovaný projekt ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa", který se realizoval v období duben 2008 až červen 2010 a dále pak doplňuje projekt ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II. etapa", který je nyní za polovinou své realizace.


Hlavním cílem "Projektu Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" je pokračovat v aktivitách předešlých projektů. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu je snahou tyto znalosti dále prohlubovat, zvyšovat úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji.

Stěžejní aktivitou nového navazujícího projektu bude příprava Zlínského kraje na nové programovací období po roce 2013 a možnosti Zlínského kraje využívat nové finanční nástroje Evropské investiční Banky. Tyto aktivity nemohly být řešeny v předešlých projektech, neboť z podmínek Prováděcího dokumentu ROP NUTS II SM (verze 09_září 2011) vyplývá, že aktivity na Kohezní politiku a přípravu nového programovacího období, mohou být řešeny, až k závěru současného programovacího období. Obecným cílem kohezní politiky je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie jako celku.

Realizací „Projektu technické asistence ROP – Kohezní politika 2014+" budou podporovány aktivity zaměřené na posílení absorpční kapacity, vzdělávání všech skupin aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do přípravy a následné realizace programu i jednotlivých projektů a zvyšování informovanosti a kvalifikace potenciálních příjemců. Dále budou uskutečňovány aktivity na přípravu absorpční kapacity na programové období po roce 2013 s využíváním nových finančních nástrojů Evropské investiční banky.
 
Zlínský kraj bude realizací projektu zajišťovat rovnoměrné a včasné šíření informací a podkladů, umožní s nimi smysluplně pracovat a řešit využití prostředků kohezní politiky po roce 2013 tak, aby mohl zlínský region využít tento nástroj k efektivnímu a smysluplnému rozvoji.

                                               Loga ROP SM                                                        Logo Zlínského kraje

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt Technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+

Projekt Technické asistence ROP - "Kohezní politika 2014+"

Dne 28. listopadu 2011 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu technické asistence ROP "Kohezní politika 2014+".