Ikona portletu Dokumenty ROP NUTS II Střední Morava ke stažení

Výzva č. 21/2010 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, dokumentace k výzvě

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mají nyní novou příležitost za evropské peníze efektivně využít a přeměnit stávající nevyužívané a chátrající plochy, tzv. "brownfields", a realizovat zde svůj podnikatelský záměr. Umožňuje to Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášená výzva k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.4 Podpora podnikání.

Z pohledu realizace ROP NUTSII SM se jedná o první výzvu, která primárně podporuje spolupráci mezi podnikatelským a veřejným sektorem. Žadatelé mají možnost do 8. listopadu 2010 do 14:00 hodin předložit Úřadu Regionální rady své koncepty řešení.
  
V rámci této výzvy je alokována částka 366 mil. Kč na podporu investic do nového využití „brownfields", kde se kromě odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit v regionu. Jedná se především o stavební úpravy a rozšíření stávajících objektů pro podnikání (tzv. brownfields), investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón či demolice nevyužitých staveb a zchátralých objektů brownfields. V porovnání s výzvou, která byla na podporu podnikání vyhlášená na začátku roku 2008, se nyní mohou z deseti procent do realizace projektů zapojit i obce. Umožňují to takzvané koncepty, které musí žadatelé (podnikatelé a obce) zpracovat ještě před tím, než na úřad začnou předkládat své projekty.

Snahou je komplexní řešení nevyužitých ploch na vybraném území s cílem efektivní obnovy zchátralých ploch v revitalizované objekty určené podnikatelské činnosti s kvalitním dopravním napojením a navazujícími synergickými efekty.
V rámci Konceptu a oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP NUTSII SM může být realizován 1 nebo více projektů.


                                Ukázka brownfieldu_1 (Farma Němčice)         Ukázka brownfieldu_2 (Farma Rymice)

Základní informace o vyhlášené výzvě:
Číslo výzvy:  21/2010
Operační program:  Regionální program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTSII SM)
Prioritní osa:  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory:  2.4 Podpora podnikání
Platnost výzvy:  9. 8. 2010 - 8. 11. 2010, 14:00 hodin
Alokovaná částka:  366 mil. Kč
Typ výzvy:  individuální projekt
Podporované aktivity v rámci výzvy:  Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro zpracování a realizaci Konceptů
Aktivity, na které bude koncept zaměřen:
 • stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields
 • investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu
 • odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizae území

Doplňkově mohou projekty naplňující Koncept předkládat i obce, a to ve vztahu k aktivitám:

 • investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, a to pouze v návaznosti na regeneraci brownfields v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti pdopory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a v rámci oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území
 Oprávnění žadatelé / příjemci:

 Koncepty mohou předkládat:

 • obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína
 • malé a střední podniky (MSP) - podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Projekty naplňující Koncept mohou v rámci specifických výzev předkládat:

 • malé a střední podniky (MSP) - podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

V rámci specifických výzev pro oblast podpory 2.2.1 a 2.3.1. mohou předkládat projekty naplňující Koncept:

 • kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů
 • obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína
 • dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlíněm
Odkaz:  Aktuální znění výzvy naleznete na stránkách Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-c-21-2010-2-4-podpora-podnikani.

Semináře k vyhlášené výzvě č. 21/2010:
K vyhlášené výzvě č. 21/2010 připravil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava pro oprávněné žadatele a příjemce dva semináře, jejichž obsahem bylo seznámení s podmínkami aktuálně vyhlášené výzvy, se strukturou dokumentace, přípravou žádosti (Koncept, Benefit) a v neposlední řadě také s modelem hodnocení projektových žádostí. První proběhl 16. srpna v Olomouci a druhý 18. srpna 2010 ve Zlíně. Informace o konkrétních místech konání, včetně registrace, jsou zveřejněny na http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-c-21-2010.


Semináře k podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání:
Pro zájemce o dotaci z této oblasti připravil Úřad Regionální rady tři semináře, na kterých byly vysvětleny postupy pro úspěšné zpracování žádosti. První seminář se konal 1. září 2010 ve Zlíně, 2. září 2010 bude v Olomouci a poslední seminář proběhl 3. září 2010 v Jeseníku. Informace o konkrétních místech konání, včetně registrace, jsou zveřejněny na http://www.rr-strednimorava.cz/seminar-k-podoblasti-podpory-2-4-podpora-podnikani.
 
KONTAKT:
Renata Škrobálková
Tisková mluvčí
587 333 315 / 739 002 410
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.