Ikona portletu O projektu

Dne 15. prosince 2014 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" spolufinancovaného z prostředků ROP SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zajištěním udržitelnosti strategicky významných projektů Zlínského kraje a zpracováním evaluací koncepčních dokumentů pořízených v programovém období 2007 – 2013 v rámci první až třetí etapy projektu absorpční kapacity, zpracováním analýz ve vazbě na rozvoj regionu a na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci ROP SM v programovém období 2007 – 2013.

Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel.  

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Ikona portletu Detailní informace o projektu

Základní informace o projektu

Název projektu: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 – IV. etapa
Registrační číslo projektu: CZ. 1.12/4.2.00/56.02362
Období realizace: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Místo realizace: Zlínský kraj
Příjemce podpory: Zlínský kraj
Celkové způsobilé výdaje projektu:

celkem 3.050.000,- Kč

z toho podíl dotace z ROP SM: 2.287.500,- Kč (75 %)

z toho podíl z rozpočtu Zlínského kraje: 762.500,- Kč (25 %)

 

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy, realizace a následné udržitelnosti projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zajištěním udržitelnosti strategicky významných projektů Zlínského kraje a zpracováním evaluací koncepčních dokumentů pořízených v programovém období 2007 – 2013 v rámci první až třetí etapy projektu absorpční kapacity, zpracováním analýz ve vazbě na rozvoj regionu a na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v programovém období 2007 – 2013. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel. Zlínský kraj bude realizací projektu zajišťovat rovnoměrné a včasné šíření informací a podkladů, umožní s nimi smysluplně pracovat tak, aby mohl zlínský region využít tento nástroj k efektivnímu a smysluplnému rozvoji.

Všeobecný cíl projektu:

Zvýšení absorpční kapacity  regionu, vyhodnocení přínosů a dopadů realizace projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na rozvoj regionu.

Specifické cíle projektu:

 • naplňování cílů zpracované „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" v kontextu zajištění udržitelnosti její implementace
 • zpracování evaluací koncepčních dokumentů pořízených v rámci projektů absorpční kapacity realizovaných v programovém období 2007 – 2013
 • zpracování analýz ve vazbě na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v programovém období 2007 – 2013
 • zajištění udržitelnosti projektového managementu podoblastí podpory ROP 2.2.6, 2.2.8, 2.2.10 ve vazbě na realizaci strategicky významných projektů
 • podpora absorpční kapacity regionu
 • mediální podpora Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Cílové skupiny:

 • příjemci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
 • projektoví manažeři Zlínského kraje
 • vlastníci brownfields ve Zlínském kraji, zájemci o problematiku brownfields ve Zlínském kraji
 • veřejná správa a samospráva
 • široká veřejnost
 • podnikatelský sektor (ve vazbě k pilotním akcím)
 • akademický sektor (ve vazbě k pilotním akcím)

Aktivity projektu:

 • Aktivita č. 1 - Pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů
 • Aktivita č. 2 – Vydávání brožur a publikací a dokumentů
 • Aktivita č. 3 – Propagační a marketingové aktivity
 • Aktivita č. 4 – Aktivity koncepčního charakteru
 • Aktivita č. 5 - Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovní projektů (servisní pracovníci)

Indikátory výstupu:

 • Počet uskutečněných školení, seminářů a workshopů – 5 ks (plánovaná hodnota)
 • Počet vypracovaných evaluačních dokumentů – 3 ks (plánovaná hodnota)

Indikátory výsledku:

 • Počet účastníků školení, seminářů a workshopů – 100 osob (plánovaná hodnota)
 • Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností – 5 ks (plánovaná hodnota)

Kontakt:

Ing. Andrea Trávníčková, Zlínský kraj, krajský úřad, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení absorpční kapacity

tel: 577 043 415

e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.