Ikona portletu Podprogram podpory předproj. přípravy projektů regenerace brownfields v ZK

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Jedním z hlavních výstupů zpracované  "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpora předprojektové přípravy projektů využití brownfields prostřednictvím podprogramu Zlínského kraje. Důvodem pro vznik tohoto podprogramu je skutečnost, že v současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů, jejichž využitelnost je časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013.

Cílem podprogramu je podpořit realizaci projektů regenerace brownfields v kraji s cílem minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a zlepšit tak celkový obraz Zlínského kraje.
 

Brownfields - schéma podprogramu


Bližší informace k podmínkám podprogramu na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v jednotlivých letech naleznete na následujícím odkazu:


 

Ikona portletu Podpora zpracování předprojektové dokumentace v letech 2010 až 2012

PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2010

Zlínský kraj vyhlásil v lednu 2010 pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého byly poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2012

Dne 11. ledna 2012 vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-12), v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru,...

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, http://www.kr-zlinsky.cz, 11. 1. 2011): "Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2011"

Dne 11. ledna 2011 byla vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-11). Informace o vyhlášené výzvě byly zveřejněny také na portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) v sekci "Dotace a granty".

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2011

Dne 11. ledna 2011 vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-11), v rámci kterého byly poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru,...

Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Podpořené žádosti o poskytnutí podpory v rámci vyhlášeného PF03-10 Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2010

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16. června 2010 poskytnutí investičních dotací na realizaci předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v rámci PF03-10 Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který byl vyhlášen v lednu 2010.