Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v období červenec 2010 až červen 2012 (24 měsíců).

Projekt navazoval na již zrealizovaný projekt v rámci SROP 3.3. "Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje", který "nastartoval" celý proces zvyšování absorpční kapacity regionu Zlínském kraji a především na navazoval na projekt ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa", který je již ukončen. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu bylo snahou tyto znalosti dále prohlubovat a zvyšovat tak úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo navázat na aktivity předešlého projektu, podpořit a zefektivnit pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji Zlínského kraje.

Dne 17. května 2010 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
  • Projekt byl zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které by napomohly maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, především pak z ROP NUTS II SM a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, podporou poradenství a konzultace v dané oblasti mimo jiné prostřednictvím terénních (servisních) pracovníků, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a v neposlední řadě propagací ROP NUTS II SM. Všechny aktivity vedly ke zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Prioritou bylo také zvyšování absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji.
  • Důraz byl kladen na zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci a na zvýšení absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Úspěšná realizace navržených aktivit v konečném důsledku se podílela na naplňování globálního cíle ROP NUTS II SM, kterým je zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.
V současné době je projekt ukončen, dne 3. prosince 2012 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".
 

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Ikona portletu Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013:II.etapa"

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity předešlého projektu absorpční kapacity realizoval Zlínský kraj jeho druhou etapu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa - Technická pomoc, oblast podpory - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu (projekt byl předložen v rámci výzvy č.19 ROP NUTS II SM). Projekt byl realizovaný v...