Ikona portletu Metodický a porad. servis pro vlast. a zájemce o využití brownfields v ZK

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

 • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
 • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
 • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 

Ikona portletu Přehled metodické podpory

Dotace na podnikatelské nemovitosti - nová výzva do programu Nemovitosti v rámci operačního programu Podnikání a inovace

Dne 4. ledna 2012 byla v rámci operačního programu Podnikání a inovace vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí v programu Nemovitosti.

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.
 
 
 
 
Plánovaná alokace pro tuto výzvu  1 mld. Kč
Podporované projekty  
 • Projekt přípravy zóny
 • Projekt výstavby nájemního objektu (pouze obce a kraje)
 • Projekt rekonstrukce objektu
 • Projekt vyhotovení projektové dokumentace
 Míra podpory Podpora je formou dotace ve výši 40 až 60 % (dle velikosti podniku) ze způsobilých výdajů až do výše 20 mil. Kč na 1 projekt (v případě projektu vyhotovení projektové dokumentace do výše 2 mil. Kč).
Stručný přehled způsobilých výdajů

 

 • Úpravy pozemků
 • Odstranění nevyužitých staveb
 • Inženýrské sítě a účelové komunikace
 • Projektová dokumentace stavby
 • Architektonická soutěž
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Rekonstrukce / modernizace staveb
 • Novostavby
 • bližší podrobnosti viz výzva
Stručný přehled o způsobilosti žadatele

 

 • Příjemcem podpory může být podnikající fyzická a právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku, obec a kraj (více viz výzva)
 • Žadateli se mohou stát firmy s minimálně dvouletou historií
 • Podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE jsou: Sekce C 10-33 nebo oblasti strategických služeb, technologických center a oblasti výzkumu a vývoje (vyjma C 19.1 a C 30.11 a činností spadajících pod definici ocelářského průmyslu a výroby syntetických vláken a další – viz příloha výzvy)
 • Každý žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jeden projekt
Harmonogram výzvy

 

 • Příjem Registračních žádostí bude od 1. března 2012 do 30. dubna 2012, resp. okamžik dvojnásobného naplnění alokace

 

 • Příjem Plných žádostí bude od 1. května 2012 do 7 měsíců od data přijatelnost projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později
Odkazy Další potřebné informace získáte na http://www.czechinvest.org/nemovitosti-vyzva-ii-prodlouzeni nebo kontaktujte přímo Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Zlínský kraj
 Kontakty

Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Zlínský kraj

 
 
Veškeré služby agentury CzechInvest jsou poskytovány bezplatně.
 

Logo CzechInvestu

 
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.