Ikona portletu Metodický a porad. servis pro vlast. a zájemce o využití brownfields v ZK

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

 • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
 • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
 • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 

Ikona portletu Přehled metodické podpory

Možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava se mohou zájemci, resp. žadatelé se svým záměrem ucházet o podporu na revitalizaci lokalit brownfields v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Oblast 2.4. Podpora podnikání

Globální cíl
Prostřednictvím regenerace brownfields zlepšit podmínky pro rozvoj malých a středních podniků a zvýšit atraktivitu prostředí.

Specifické cíle
Zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu života prostřednictvím regenerace brownfields. Strategie pro dosažení cílů.

Forma podpory
Formou podpory v rámci oblasti podpory Podpora podnikání bude nevratná finanční pomoc (dotace).
Výše podpory:
 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 100 mil. Kč.
V případě takových revitalizací brownfields, které budou určeny z více než 25 % rozlohy revitalizovaného území k převodu či pronájmu, bude podpora poskytnuta formou dotace ve výši nákladové mezery. Její výpočet bude podrobně uveden v Metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu.

Příjemci

Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm.a) až c) zákona).

Aktivity
 • stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields
  • modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání v CZ-NACE definovaných v příloze č. 6
  • jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity
 • investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu
  • investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, investice do napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields; odstranění nevyuţitelných staveb v rámci revitalizace území
 • demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů v rámci regenerace brownfields pouze ve vazbě na výše uvedené aktivity.
Podporována bude regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit. Využití brownfields může být realizováno pouze ve vymezených CZ-NACE.

Zdroj: Prováděcí dokument Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední MoravaVíce informací o aktuálně vyhlášených výzvách naleznete na stránkách Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje poskytuje žadatelům základní informace a zajišťuje metodickou pomoc při přípravě projektů regenerace brownfields.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.