Ikona portletu Podprogram podpory předproj. přípravy projektů regenerace brownfields v ZK

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Jedním z hlavních výstupů zpracované  "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpora předprojektové přípravy projektů využití brownfields prostřednictvím podprogramu Zlínského kraje. Důvodem pro vznik tohoto podprogramu je skutečnost, že v současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů, jejichž využitelnost je časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013.

Cílem podprogramu je podpořit realizaci projektů regenerace brownfields v kraji s cílem minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a zlepšit tak celkový obraz Zlínského kraje.
 

Brownfields - schéma podprogramu


Bližší informace k podmínkám podprogramu na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v jednotlivých letech naleznete na následujícím odkazu:


 

Ikona portletu Podpora zpracování předprojektové dokumentace v letech 2010 až 2012

PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2010

Zlínský kraj vyhlásil v lednu 2010 pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého byly poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit.
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16. prosince 2009 věcnou specifikaci a finanční rámec Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji s referečním číslem PF03-10
  • na základě usnesení Rady Zlínského kraje dne 11. ledna 2010 byl schválen prováděcí dokument Informace pro žadatele a vyhlášen podprogram.
  • dne 13. ledna 2010 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí pro Podprogram podpory přeprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (PF03-10)
  • konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven do 15. března 2010 do 12:00 hod. (elektronická verze žádosti byla přístupná od 18. 1. 2010)
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje přidělilo dne 16. 6. 2010 investiční dotace na realizaci předprojektové přípravy projektů brownfields v souladu s pravidly PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji 10 žádostem v celkové výši 3,841 mil. Kč
  • Rada Zlínského kraje vzala dne 28. května 2012 na vědomí vyhodnocení realizace podprogramu


Seznam podpořených projektů:

Regenerace objektů Zemědělského družstva Rusava 240 tisíc korun
Objemová studie revitalizace bývalého vlakového nádraží Morkovice 163 tisíc korun
Studie využitelnosti území - revitaliazce území bývalého armádního velkosladu PHM Halenkov 697 tisíc korun
Průmyslový areál Slavičín - průmyslové a technologické centrum regionu 484 tisíc korun
Další rozvoj komerčního, technologického a vzdělávacího centra Slavičín 597 tisíc korun
Technické zhodnocení budov zámku v Přílepích 346 tisíc korun
Zámek Liptál 182 tisíc korun
Brownfield - Filmové ateliéry Zlín 628 tisíc korun
Rekonverze pivovaru Uherský Ostroh 360 tisíc korun
GEOSTAV Otrokovice (Moravan) 144 tisíc korun
Základní informace o podprogramu:

Celková částka alokovaná na realizaci podprogramu
4.000.000,- Kč dle návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2010
Výstupy - předpokládaný počet podpořených projektů
6 -10 projektů
Podporované aktivity
předprojektová dokumentace – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
Míra podpory
max.: 80 % dotace
Výše dotace
min.: 100 000,- Kč
max.: 700 000,- Kč
Koneční příjemci podpory
obce Zlínského kraje, právnické nebo fyzické osoby, které jsou současně vlastníkem či spoluvlastníkem lokality brownfields o velikosti nejméně 0,5 ha.
Územní vymezení
územní obvod Zlínského kraje
Příjem žádostí
do 15. března 2010 do 12:00 hod.   (elektronická verze žádosti bude přístupná od 18. 1. 2010)
Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová
Telefon: 577 043 831
 
Bc. Tomáš Kaplan – technická asistence
Emailová adresa: tomas.kaplan@kr-zlinsky.cz
Telefon: 577 043 781

Administrátorem Podprogramu PF03-10 byl Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje. Dotazy bylo možné zasílat emailem na výše uvedené adresy s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní výzvu k předkládání žádostí. Po předchozí telefonické dohodě bylo možné poskytovat i osobní konzultace.


Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu:

příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory
březen 2010
hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
duben 2010
schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje
červen 2010
ukončení podprogramu
30. listopad 2011

Podrobnější infromace o Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (PF03-10) naleznete na webových stránkách Zlínského kraje v sekci "Dotace a granty".

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.