Ikona portletu Podprogram podpory předproj. přípravy projektů regenerace brownfields v ZK

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Jedním z hlavních výstupů zpracované  "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpora předprojektové přípravy projektů využití brownfields prostřednictvím podprogramu Zlínského kraje. Důvodem pro vznik tohoto podprogramu je skutečnost, že v současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů, jejichž využitelnost je časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013.

Cílem podprogramu je podpořit realizaci projektů regenerace brownfields v kraji s cílem minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a zlepšit tak celkový obraz Zlínského kraje.
 

Brownfields - schéma podprogramu


Bližší informace k podmínkám podprogramu na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v jednotlivých letech naleznete na následujícím odkazu:


 

Ikona portletu Podpora zpracování předprojektové dokumentace v letech 2010 až 2012

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2011

Dne 11. ledna 2011 vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-11), v rámci kterého byly poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod. Dne 30. listopadu 2012 byl Podprogram ukončen a následně jeho realizace vyhodnocena a vzata Radou Zlínského kraje dne 7. ledna 2013 na vědomí.

Cílem podprogramu bylo zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit.
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 15. prosince 2010 věcnou specifikaci a finanční rámec Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji s referečním číslem PF03-11
  • na základě usnesení Rady Zlínského kraje dne 10. ledna 2011 byl schválen prováděcí dokument "Informace pro žadatele" a vyhlášen podprogram.
  • dne 11. ledna 2011 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí pro Podprogram podpory přeprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (PF03-11) vč. všech povinných příloh k Žádosti
  • konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven do 15. března 2011 do 12:00 hod. 
  • Rada Zlínského kraje podpořila dne 18. dubna 2011 přidělení dotací v celkové výši 2 miliony korun šesti projektům a současně doporučila tuto skutečnost schválit krajských zastupitelům na zasedání dne 27. dubna 2011
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 27. dubna 2011 šesti projektům přidělení dotací v celkové výši 2 miliony korun
  • Rada Zlínského kraje vzala dne 7. ledna 2013 na vědomí vyhodnocení realizace podprogramu

Seznam podpořených projektů:

Komplexní revitalizace pivovaru Brumov pro rekreační, ubytovací a kulturní využití 500 tisíc korun
Využití bývalého kravína - nové centrum obce Kateřinice 382 tisíc korun
Revitalizace zdevastovaného areálu Zemědělského družstva Buchlovice 456 tisíc korun
Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady Pačlavice 153 tisíc korun
Studie bioplynové stanice Kudlov 156 tisíc korun
Revitalizace objektu bývalé výrobny na moderní pilařskou výrobu v Kudlovicích 353 tisíc korun


Základní informace o podprogramu:

Celková částka alokovaná na realizaci podprogramu
2.000.000,- Kč dle návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011
Výstupy - předpokládaný počet podpořených projektů
3 - 5 projektů
Podporované aktivity
předprojektová dokumentace – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
Míra podpory
max.: 80 % dotace

Zbývající část celkových způsobilách výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerl, a nebo z jiných dotačních zdrojů než je rozpočet Zlínského kraje.
Výše dotace na 1 projekt
min.: 100 000,- Kč
max.: 500 000,- Kč

Poskytované podporu byly v režimu de minimis, dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Koneční příjemci podpory
vlastníci, popř. dlouhodobí nájemci lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita musí mít nejméně 0,5 ha:
  • obce Zlínského kraje - obcí se rozumí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec, městys, město, statutární město 
  • právnické nebo fyzické osoby

poznámka: dlouhodobý nájemce = uzavřený nájemní vztah na dobu min. 5 let od podání žádosti

Územní vymezení
územní obvod Zlínského kraje
Příjem žádostí
do 15. března 2011 do 12:00 hod.   (elektronická verze žádosti bude přístupná od 18. 1. 2010)
Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová
Telefon: 577 043 831
 
Bc. Tomáš Kaplan – technická asistence
Emailová adresa: tomas.kaplan@kr-zlinsky.cz
Telefon: 577 043 781
Administrátorem Podprogramu PF03-11 byl Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje. Dotazy je možné zasílat emailem na výše uvedené adresy s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní výzvu k předkládání žádostí. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytovat i osobní konzultace.

Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu :
příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory
březen 2011
hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
duben 2011
schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje
červen 2011
ukončení podprogramu
30. listopad 2012

Podrobnější informace o Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (PF03-11) naleznete na webových stránkách Zlínského kraje v sekci "Dotace a granty".

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.