Ikona portletu Podprogram podpory předproj. přípravy projektů regenerace brownfields v ZK

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Jedním z hlavních výstupů zpracované  "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpora předprojektové přípravy projektů využití brownfields prostřednictvím podprogramu Zlínského kraje. Důvodem pro vznik tohoto podprogramu je skutečnost, že v současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů, jejichž využitelnost je časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013.

Cílem podprogramu je podpořit realizaci projektů regenerace brownfields v kraji s cílem minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a zlepšit tak celkový obraz Zlínského kraje.
 

Brownfields - schéma podprogramu


Bližší informace k podmínkám podprogramu na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v jednotlivých letech naleznete na následujícím odkazu:


 

Ikona portletu Podpora zpracování předprojektové dokumentace v letech 2010 až 2012

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2012

Dne 11. ledna 2012 vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-12), v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit.

  • schválení věcné specifikace a finančního rámce Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (dále jen "Podprogram PF03-12") dne 14. prosince 2011 v Zastupitelstvu Zlínského kraje
  • schválení prováděcího dokumentu "Informace pro žadatele" a vyhlášení Podprogramu na základě usnesení Rady Zlínského kraje dne 9. ledna 2012
  • stanovení konečného termínu pro příjem žádostí ke dni 15. března 2012 do 12:00 hod.
  • konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven do 15. března 2011 do 12:00 hod.
  • Rada Zlínského kraje podpořila dne 30. dubna 2012 přidělení dotací v celkové výši 2 miliony korun osmi projektům a současně doporučila tuto skutečnost schválit krajských zastupitelům na zasedání dne 13. června 2012
  • Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 13. června 2012 osmi projektům přidělení dotací v celkové výši 2 miliony korun


Seznam podpořených projektů:

Hřiště pro celou rodinu v obci Machová 115 tisíc korun
Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb Městyse Buchlovice 399 tisíc korun 
Regenerace lokality brownfield Cihelna Napajedla 315 tisíc korun 
Příprava k revitalizaci objektu bývalých dílen, kotelny na pevná paliba a údržby v ZD Buchlovice 291 tisíc korun 
Příprava k revitalizaci objektu kravína ZD Buchlovice na moderní stolářskou výrobu 291 tisíc korun 
Regenerace brownfields MEDIA MIX v Průmyslovém areálu Slavičín 190 tisíc korun 
Předprojektová příprava pro revitalizaci brownfieldu na výrobní objekt HOPA CZ v průmyslovém areálu Slavičín 199 tisíc korun 
Příprava revitalizace území brownfieldu společnosti E.C.S - East v Průmyslovém areálu Slavičín 200 tisíc korun


Základní informace o podprogramu:

Celková částka alokovaná na realizaci podprogramu
2 000 000,- Kč dle návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2012
Výstupy - předpokládaný počet podpořených projektů
5 - 7 projektů
Podporované aktivity
předprojektová dokumentace – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
Míra podpory
max.: 70 % dotace

Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo partner, a nebo z jiných dotačních zdrojů než je rozpočet Zlínského kraje.
Výše dotace na 1 projekt
min.: 100 000,- Kč
max.: 400 000,- Kč

Podpora je poskytována v režimu de minimis, dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Koneční příjemci podpory
vlastníci, popř. dlouhodobí nájemci lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita musí mít nejméně 0,5 ha a současně nesmí být zatížena zástavním právem:
  • obce Zlínského kraje - obcí se rozumí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec, městys, město, statutární město
  • právnické nebo fyzické osoby
poznámka: dlouhodobý nájemce = uzavřený nájemní vztah na dobu min. 5 let od podání žádosti
Územní vymezení
územní obvod Zlínského kraje
Příjem žádostí
do 15. března 2012 do 12:00 hod.
Kontaktní osoba
Ing. Marcela Polepilová
E-mailová adresa: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz
Telefon: 577 043 831


Bc. Tomáš Kaplan – technická asistence
Emailová adresa: tomas.kaplan@kr-zlinsky.cz
Telefon: 577 043 781
Administrátorem Podprogramu PF03-12 byl Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje. Dotazy bylo možné zasílat emailem na výše uvedené adresy s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní výzvu k předkládání žádostí. Po předchozí telefonické dohodě bylo možné poskytovat i osobní konzultace.
Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu PF03-12:
příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory
15. března 2012
hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
duben 2012
schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje
13. června 2012
ukončení podprogramu
28. června 2013
Podrobnější informace o Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (PF03-12) naleznete na webových stránkách Zlínského kraje v sekci "Dotace a granty".

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.