Ikona portletu Metodický a porad. servis pro vlast. a zájemce o využití brownfields v ZK

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

  • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
  • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
  • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 

Ikona portletu Přehled metodické podpory

Podpora revitalizace brownfields ve Zlínském kraji

Trápí Vás ve Vašem okolí staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty, takzvané brownfieldy? Chtěli byste těmto lokalitám najít nové využití a nevíte, co pro to udělat a na koho se obrátit? Víte, proč je důležité se lokalitami brownfields zabývat?

Brownfields jsou zajímavé, protože disponují potenciálem stát se atraktivní lokalitou či dominantou vzhledem ke své poloze v blízkosti center měst a díky napojení na hlavní komunikační tepny, revitalizované lokality zvyšují celkovou kvalitu a estetickou hodnotu měst a obcí,z ekonomického hlediska mohou být zajímavou nabídkou pro investory, což může vést ke vzniku nových pracovních příležitostí a ke   zlepšení sociálního a ekonomického prostředí. Za podmínek vhodné organizační, finanční i administrativní podpory lze tyto lokality regenerovat a znovuvyužití k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje, čímž také dochází k významnému snížení tlaku na zábor „greenfields“, tedy jak zemědělské půdy, tak i dalších pozemků a tím také ke snižování negativních dopadů na krajinu a jiné funkce území. Především je však třeba si uvědomit, že není brownfield jako brownfield, a proto je k nim nutné přistupovat velmi různě. Ale jednu společnou věc všechny brownfieldy mají - nezbytnou podmínkou jejich úspěšné revitalizace jsou vyřešené majetkoprávní vztahy a soustředěná podpora a spolupráce všech relevantních partnerů. Je třeba mít na paměti, že problémy s lokalitami typu brownfields neodezní samy. Nebudou-li se řešit, porostou a cena za jejich revitalizaci se bude den ode dne zvyšovat.


Řešení na výše uvedené otázky Vám pomůže nalézt Jednotka brownfields, která vznikla z iniciativy hlavních představitelů Zlínského kraje jako jeden z výstupů zpracované koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“. Jednotka brownfields funguje od července 2009 na oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje a jejím cílem je především koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields v kraji s navázáním užší odborné spolupráce nejen s vlastníky brownfields, zástupci měst a obcí kraje, ale také se zainteresovanými subjekty a potenciálními investory.
 

Komu může Jednotka brownfields pomoci a co konkrétně může nabídnout?
Vlastníkům, zástupcům měst a obcí Zlínského kraje, potenciálním investorům i zájemcům o problematiku brownfields.
 
Hlavní úlohou Jednotky brownfields je:
  • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
  • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
  • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
 
Díky doposud realizovanému aktivnímu marketingu dochází ke zvýšení povědomí o problematice brownfields ve ZK, zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields a prostřednictvím podpory přílivu investic do rozvoje brownfields k maximální motivaci investorů vedoucí k regeneraci a využití brownfields. Dle zpětné vazby ze strany zájemců o problematiku brownfields v kraji je evidován velký zájem o nabízený poradenský a metodický servis.
 

Statistiky hovoří za vše ….
Do dnešního dne jsou zřízeny a pravidelně aktualizovány 3 portály informující o problematice brownfields ve Zlínském kraji, je zařazeno v databázi 116 brownfields s rozlohou půl hektaru a více s celkovou rozlohou 560,20 hektarů, je evidováno 34 brownfields do půl hektaru, bylo rozdistribuováno 596 propagačních materiálů, bylo zveřejněno 39 tiskových zpráv a odborných článků a vyřešeno 76 žádostí v rámci poradenského servisu.
 
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 
Aktivity vedoucí k podpoře regenerace brownfields ve Zlínském kraji jsou realizovány v rámci druhé etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity.
 

Zajímavé odkazy …
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.