Ikona portletu Podprogram podpory předproj. přípravy projektů regenerace brownfields v ZK

Zlínský kraj připravil pro vlastníky brownfields ve Zlínském kraji o velikosti nad půl hektaru nový krajský podprogram, v rámci kterého jsou poskytovány účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace, např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.

Jedním z hlavních výstupů zpracované  "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpora předprojektové přípravy projektů využití brownfields prostřednictvím podprogramu Zlínského kraje. Důvodem pro vznik tohoto podprogramu je skutečnost, že v současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů, jejichž využitelnost je časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013.

Cílem podprogramu je podpořit realizaci projektů regenerace brownfields v kraji s cílem minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a zlepšit tak celkový obraz Zlínského kraje.
 

Brownfields - schéma podprogramu


Bližší informace k podmínkám podprogramu na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v jednotlivých letech naleznete na následujícím odkazu:


 

Ikona portletu Podpora zpracování předprojektové dokumentace v letech 2010 až 2012

Podpořené žádosti o poskytnutí podpory v rámci vyhlášeného PF03-10 Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2010

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16. června 2010 poskytnutí investičních dotací na realizaci předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v rámci PF03-10 Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který byl vyhlášen v lednu 2010.

V rámci PF03-10 Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields byla dne 16. června 2010 Zastupitelstvem Zlínského kraje udělena podpora 10 žádostem v celkové alokaci 3 841 000 Kč.

Cílem Podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit (více o Podprogramu ...).

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.