Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM") projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa". Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje prostřednictvím různých forem školení, kurzů, seminářů a s tím spojeným vydáváním brožur, publikací včetně zpracování strategií, analýz, koncepcí vztahující se k rozvoji regionu s důrazem na podporu absorpční kapacity, tj. na schopnost subjektů v regionu předložit a realizovat projekty.

Projekt svými aktivitami navazoval na již úspěšně zrealizovaný a ukončený projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – I. etapa" (období realizace od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2010), který byl také spolufinancován z prostředků ROP NUTS II SM, prioritní osa 4 Technická pomoc (výzva č. 02/2007 – 4.2 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu).
 
 
Aktivity projektu:
Projekt byl rozdělen do šesti klíčových aktivit.
První linii projektu tvořily aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti, získání vědomostí, dovedností potřebné pro splnění požadavků vyplývajících z různých aspektů rozvoje regionu a zpracování projektů:

 

 • Aktivita č. 2 – Vydávání brožur, publikací a dokumentů
  Během celé realizace projektu byly vydány 3 typy dokumentů, a to: propagační materiály ke „Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015" (brožura, leták), Komunikační strategie pro projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji" (letáky, bannery, web http://objevtesmer.cz) vč. dotisku propagačních materiálů k problematice Brownfields ve ZK (brožura a složka)

 

 • Aktivita č. 3 – Propagační aktivity
  Za celé období realizace projektu bylo vydáno celkem 63 kstiskových zpráv, inzerátů a článků vztahujících se k realizaci jednotlivých aktivit projektu vč. komunikace s médii. Součástí této aktivity byla realizace dalších činností související s propagací problematiky brownfields a venkova ve Zlínském kraji ve vazbě na zpracované koncepční dokumenty vč. průběžné aktualizace webových stránek projektu na adrese http://abskap.kr-zlinsky.cz.
Druhou linii projektu tvoří aktivity zaměřené na podporu strategického plánování, tedy na tvorbu strategických dokumentů, které společně s aktivitami na podporu absorpční kapacity přispějí k celkovému hospodářskému růstu regionu a zároveň slouží jako podklad pro nastavení výzev ROP NUTS II SM:
 • Aktivita č. 4 – Aktivity koncepčního charakteru
  Za celé období realizace projektu byly zpracovány 4 strategické dokumenty a 3 metodické a technicko - informační materiály navazující na nadřazené strategické dokumenty Zlínského kraje, především na Strategii rozvoje Zlínského kraje v období 2009-2020 a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK).
  K postupnému naplňování této aktivity byly realizovány další činnosti související s řízením zpracovaných koncepčních dokumentů pořízených v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – I. etapa", jednalo se zejména o bezplatný poradenský servis vlastníkům brownfields, zástupcům veřejného sektoru a dalším zainteresovaným subjektům vč. správy stávající databáze brownfields na adrese http://gis.kr-zlinsky.cz, sekce „On-line mapy / Brownfields Zlínského kraje".

 

 • Aktivita č. 5 – Servisní pracovníci
  Pozice servisních pracovníků byla vytvořena v srpnu 2008 v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – I. etapa" a byla koncipována jako informační a metodická pomoc obcím nad 500 obyvatel (či jiným žadatelům) při přípravě a následné realizaci projektů předkládaných do ROP NUTS II SM.
  Součástí této aktivity byl také projektový management v podoblastech podpory ROP NUTS II SM (2.2.9 Integrované projekty ve městech nad 5000 obyvatel a 2.2.10 Integrované projekty rozvoje zón při realizaci krajského strategicky významného projektu např. Krajské kulturní a vzdělávací centrum) a v podoblastech podpory, v rámci nichž je problematické naplňování monitorovacích indikátorů programu.

 

 • Aktivita č. 6 – Regionální informační systémy
  V rámci projektu byly realizovány činnosti, které napomohly k posílení spolupráce při řešení aktivit podnikatelského sektoru, což mělo za následek zvýšení reálné schopnosti ovlivnit podobu inovačního prostředí v kraji žádoucím směrem a tím také důvěru ze strany podnikatelského sektoru i pro realizaci dalších aktivit v rámci RIS. Aktivity RIS byly v rámci projektu zaměřeny na aktivity realizovatelné v rámci ROP NUTS II SM (např. cestovní ruch, podnikání..):
  • Podpůrný nástroj podpory spolupráce firem a výzkumně – vývojových organizací
  • Pilotní aktivity pro partnerství firem v mezinárodních projektech
  • Platforma inovačních konzultantů rozvíjející regionální inovační systém v kraji
 
Rozpočet projektu:
Celkové plánované výdaje projektu v kontextu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace byly ve výši 15 555 000 Kč (tj. celkové způsobilé neinvestiční výdaje), z čehož podíl dotace EU činil 13 221 750 Kč (85%) a vlastní zdroje žadatele činily 2 333 250 Kč (15%).
Přičemž realizací aktivit v rámci projektu se vyčerpalo pouze 10 503 789,24 Kč (tj. 67,5% celkových způsobilých výdajů projektu), přičemž výše dotace činila 8 928 220,83 Kč.

 
Navazující projekt:
Vzhledem k tomu, že zrealizované aktivity projektu představovaly značný přínos pro území celého Zlínského kraje, a to zejména v oblasti podnikatelských inovací a v prohlubování znalostí v oblasti přípravy a následné realizace projektu, navázal již nyní odbor strategického rozvoje kraje novým projektem s názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2013 – 2015 – III. etapa", který je spolufinancován z prostředků ROP NUTS II SM, prioritní osa 4 Technická pomoc (výzva č. 32/2012 – 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu):
 • Cílem projektu je rozvíjet aktivity předcházejících projektů související s podporou absorpční kapacity Zlínského kraje, přípravou a realizací projektů, vzdělávací a koncepční činností, ale v neposlední řadě je snahou se především zaměřit na přípravu regionu na nové programovací období 2014 až 2020.
 • Třetí etapa projektu bude zrealizována po dobu 37 měsíců v období 1. července 2012 až 30. června 2015.
 • Celkové způsobilé náklady projektu jsou ve výši 20,5 mil. Kč, přičemž 73% těchto nákladů ve výši 15 mil. Kč tvoří podíl dotace a zbylá část 5,5 mil. Kč, tedy 23%, představují náklady hrazené z rozpočtu Zlínského kraje.

                                                                          Loga ROP SM      Logo Zlínského kraje

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.