Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 21. 3. 2011): "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji má zpracováno Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji má v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracováno Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA), jejímž zpracovatelem je RNDr. Alexander Skácel, CSc. Tato aktivita byla hrazena z rozpočtu druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP Střední Morava.

V souladu se závěry zjišťovacího řízení byla dne 10. prosince 2010 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování Vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji" na životní prostředí  - SEA. Na základě tohoto výběrového řízení byl vybrán jako vítězný uchazeč RNDr. Alexander Skácel, CSc., se kterým byla v lednu 2011 uzavřena smlouva o dílo.

Zpracování Vyhodnocení ke koncepci bylo provedeno v řádném termínu do 7. března 2011. V návaznosti na předání zpracovaného Vyhodnocení a návrhu koncepce MŽP bude, po veřejném projednání vyhodnocení a návrhu koncepce, finální Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji předložena orgánům Zlínského kraje ke schválení.

Závěry Vyhodnocení:
Koncepce Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji je z hlediska pravděpodobných očekávaných vlivů AKCEPTOVATELNÁ v navržené podobě.
Významné negativní vlivy na chráněné části přírody se nepředpokládají.
Očekávané vlivy na veřejné zdraví nedefinují žádnou oblast Strategie, která by systémově zakládala negativní vlivy na veřejné zdraví bez možnosti jejich prevence.
Z celkového pohledu očekávaných rizik se realizace koncepce jeví jako přínosná, ovlivní příznivým směrem komplexně podmínky života obyvatel venkova a při dodržení navržených opatření pro hodnocení jednotlivých rozvojových projektů jsou rizika jejich realizace pro životní prostředí minimální.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.