Ikona portletu II. etapa: Regionální inovační systémy

V návaznosti na naplňování pilotních aktivit Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje byla v rámci projektu absorpční kapacity realizována část těchto aktivit zaměřených převážně na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Jednalo se především o regionální inovační systémy (systémy tzv. "inovačních voucherů", poradenství v mezinárodních projektech v oblasti inovací, platforma inovačních konzultantů, pilotní aktivity pro partnerství v mezinárodních projektech..)

Aktuální informace o průběhu realizace této aktivity byly zveřejňovány na Inovačním portálu Zlínského kraje:

Logo Inovační portál Zlínského kraje

Ikona portletu II. etapa: Regionální inovační systémy

Žádost o inovační voucher (26. 10. 2011 - 6. 1. 2012)

Ode dne 26. října 2011 byl zahájen příjem žádostí o inovační voucher ve Zlínském kraji. V tento den zde byla zveřejněna dokumentace pro všechny žadatele o inovační voucher. Žádosti bylo možné předkládat až do 6. ledna 2012.

INOVAČNÍ VOUCHERY
 • Inovační voucher = finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi – vybranými vysokými školami. Spoluprací se rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.
 • Podnikatelské subjekty působící ve Zlínském kraji mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 – 149 tis. Kč, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 – 199 tis. Kč.
 • Podporována je prvotní spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či obdobná forma) dané vysoké školy na definovaném typu služby realizované tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.
 • Žádat o Inovační voucher Zlínského kraje může podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či inovovaného produktu, který mu pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové trhy. Zároveň musí splňovat další definované podmínky
 • Inovační voucher je financován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (Regionální operační program Střední Morava) a prostředků Zlínského kraje. Jedná se o veřejnou podporu podnikatelskému subjektu poskytovanou v režimu de minimis.
 

Logo Inovační vouchery Zlínského kraje


Kdo může žádat o inovační voucher:
Žádost o inovační voucher může podat jakýkoliv podnikatelský subjekt (právnická osoba ve smyslu zákona 513/1990, obchodní zákoník v platném znění) působící ve Zlínském kraji a splňující další požadavky definované v dokumentu Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher a jeho níže uvedených příloh.


Termín podání žádosti a kontaktní místo:
Žádosti o inovační voucher byly přijímány od 26. 10. 2011 do 6. 1. 2012 na zlínském pracovišti Úřadu regionální rady ROP Střední Morava.


Postup získání a proplacení inovačního voucheru:
 1. Zjistěte si, zda splňujete podmínky pro žadatele o inovační voucher (viz dokumenty níže)
 2. Dohodněte si spolupráci v rámci těchto podmínek s konkrétní vysokou školou (viz Nabídky spolupráce) a nechejte si od této vysoké školy zpracovat adresnou cenovou nabídku poskytnutí služby (viz Formulář nabídky VaV instituce)
 3. Vyplňte Žádost o inovační voucher a společně se zpracovanou nabídkou poskytnutí služby ji zašlete na e-mailovou adresu vouchery@rr-strednimorava.cz a osobně odevzdáte na pracovišti Úřadu regionální rady ve Zlíně (viz Kontakty)
 4. Po oznámení o získání inovačního voucheru (v případě úspěšného hodnocení Vaší žádosti) uzavřete na základě nabídky poskytnutí služby s konkrétní vysokou školou Smlouvu o dílo (viz vzor Smlouvy o dílo) a dostavte se na zlínské pracoviště Úřadu regionální rady k podpisu Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru.
 5. Po úspěšné realizaci služby ze strany vysoké školy a úhradě ceny za tuto službu v souladu se Smlouvou o dílo vyplňte Žádost o proplacení inovačního voucheru a předložte ji společně s kopií předávacího protokolu, faktury a výpisu z účtu (prokazujícího platbu faktury) na zlínské pracoviště Úřadu regionální rady.
 6. V případě jakýchkoliv pochybností postupujte dle Manuálu pro žadatele anebo kontaktujte zodpovědného pracovníka Úřadu regionální rady (viz Kontakty)
 
 
 

Logo webových stránek "Objevte nový směr"

Dokumenty pro žadatele o inovační voucher a další podrobné informace k inovačním voucherům naleznete na webových stránkách

 
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.