Ikona portletu Další formy propagace

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji - Vystoupení statutárního náměstka hejtmana v Českém rozhlase Brno - Studio Zlín (28.7.2009)

O záměrech Zlínského kraje v oblasti revitalizace brownfields, důvodech a cílech zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji a také konrétních krocích naplňování zpracované Strategie seznámil dne 28. července 2009 statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš posluchače Českého rozhlasu Brno svým vystoupením v pořadu Apetýt Věry Hotařové.

V úvodu pořadu vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš posluchačům pojem brownfields a seznámil je s důvody, které vedly Zlínský kraj řešit problematiku těchto starých nevyužívaných, popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti k nimž patří skutečnost, že ve Zlínském kraji existuje velké množství nevyužitých lokalit, které lze za podmínky vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje. Tímto způsobem dochází nejen k uvedenému znovuvyužití opuštěných lokalit, ale také k významnému snížení tlaku na zábor „greenfields“, tedy jak zemědělské půdy, tak i dalších pozemků a tím také ke snižování negativních dopadů na krajinu a jiné funkce území.

Dále byli posluchači seznámeni se záměry a cíli Zlínského kraje v oblasti revitalizace brownfields. Zpracovaná Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji bude sloužit jako podklad pro prezentaci vybraných lokalit, jejich revitalizaci a využití za aktivní spolupráce všech relevantních partnerů (měst, obcí, vlastníků lokalit, agentury CzechInvest, podnikatelských subjektů i bankovního sektoru). Významný přínos Strategie lze spatřovat ve vytvoření databáze brownfields ve Zlínském kraji s údaji o každé lokalitě, včetně majetkoprávních vztahů, která bude zpřístupněna široké veřejnosti, nastavení prioritních aktivit a opatření, jejichž naplnění směřuje k využití vhodných lokalit.

V dalším vstupu statutární náměstek hejtmana byli posluchači obeznámeni s možnostmi financování revitalizace lokalit brownfields z národních i evropských zdrojů a s konkrétními kroky, které hodlá kraj v rámci nastavených aktivit a opatření realizovat, popřípadě které jsou již v realizaci. Jedná se o:

  • pravidelnou aktualizaci databáze brownfields
  • poradenský, metodický a asistenční servis pro vlastníky lokalit na odboru strategického rozvoje kraje, včetně vyhledávání možných zdrojů financování
  • aktivní marketing – vytvoření katalogu lokalit brownfields využívaných na veletrzích investičních příležitostí, informačních letáků pro města a obce ve Zlínském kraji o možnosti využití poradenského a metodického servisu na odboru strategického rozvoje kraje,a tiskové zprávy
  • podporu předprojektové přípravy formou podprogramu v souladu s pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu Zlínského kraje.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.